محسن خلیلی
سال پیش
محسن خلیلی
بچه ها مثل همين عکس؛ کنار هم، پشت هم؛ مثل يک تيم بزرگ. مثل پرسپوليسِ بزرگ. تبريک به خانواده پرسپوليس
;