محسن خلیلی
7 ماه پیش
محسن خلیلی
اين بازيکنانِ خسته که يک سال با پنجره بسته براي شما جنگيدند و حالا‌ چند ماه است چهار روز‌يک بار بازيهاي سخت انجام مي دهند؛ زانو نخواهند زد.فتح جام ممکن نيست مگر اينکه دست همديگر را بگيريم، بلند شويم و به مبارزه ادامه دهيم.
;