محسن خلیلی
سال پیش
محسن خلیلی
پس از نمايش درخشان امشب، بيشتر به قهرماني در ليگ باليديم. رفتم سراغ اين عکس؛ لحظه اي که به نمايندگي از همه پرسپوليسي ها، جامي را لمس کردم که شايسته ترين تيم ايران فاتحش شد: پرسپوليس.
;