محسن خلیلی
سال پیش
محسن خلیلی
هيچکس را در زنـدگي مقصر نمي‌دانم ؛ از خوبان خاطره و از بدان تجربه مي‌گيرم ... بدترين‌ها عبرت مي‌شوند و بهترين‌ها دوست.
;