محسن خلیلی
5 سال پیش
محسن خلیلی
اميدوارم با جمع کردن هفت سين نوروزي، قرآنش نگهدارتان، آينه اش روشنايي زندگيتان، سکه اش برکت عمرتان،سبزيش طراوت و شادابي دلتان، ماهي اش شوق ادامه زندگيتان را به شما هديه دهد سيزده بدر مبارک.
;