محسن خلیلی
5 سال پیش
محسن خلیلی
آنجا كه دلى بود به ميخانه نشستيم / آن توبه صد ساله به پيمانه شكستيم / از آتش دوزخ نهراسيم كه ان شب / ما توبه شكستيم ولى دل نشكستيم / مولانا ????????????
;