محسن خلیلی
4 سال پیش
محسن خلیلی
بي ارزشترين نوعِ افتخار، افتخار به داشتن ويژگي‌هايي است که خود انسان در داشتنشان هيچ نقشي ندارد مثلِ چهره، قد، رنگ چشم، مليت، ثروت خانوادگي و.. از چيزايي که خودتان به دست آورده ايد حرف بزنيد.. مثل : انسانيت، مهرباني، گذشت، صداقت و.. آدمي را آدميت لازم است عود را گر بو نباشد هيزم است...
;