محسن خلیلی
4 سال پیش
محسن خلیلی
گاهي خدا با دست تو دست ديگر بندگانش را ميگيرد. با زبان تو گره از كار بنده اي باز ميكند. وقتي دستي را به ياري ميگيري، بدان كه در آن زمان دست ديگر تو در دست خداست??????????????
;