محسن خلیلی
3 سال پیش
محسن خلیلی
افكار منفى مانند ؛ حسادت،نفرت،خشم و كينه نسبت به ديگران مثل اين است كه سم بخوريم ولى اميدوار باشيم ديگران بميرند.مراقب افكارمان باشيم??????????????????ارزوى بهترينها رو دارم براى همه شما??
;