محسن خلیلی
3 سال پیش
محسن خلیلی
خود را درگير طوفان هايي که ديگران برايتان ميسازند نکنيد... شما آنقدر وقت نداريد که به هر کسي که به شما سنگ پرتاب ميکند واکنش نشان دهيد... ????????????با قدرت پيش بسوي هدف...
;