محسن خلیلی
3 سال پیش
محسن خلیلی
مجيد (بهروز وثوقي) در فيلم سوته دلان : حبيب : چرا نيومدي در دوکون ؟ مجيد : امروز جمعه س ، تعطيليه ! حبيب : امروز دوشنبه س ، خيلي داريم تا جمعه !!! مجيد : نخييير ، تو اون تقويم که آقام اون سال خودش با دست خودش بهم عيدي داد امروز جمعه س ! حبيب : اون تقويم باطله س !!! مجيد : واسه من جمعه جمعه آقامه ، شنبه شنبه آقامه ، خواه مرده خواه زنده …
;