مرتضی پورعلی‌گنجی
وقتى صبح ها ازخواب بيدار ميشويم ، دو تا انتخاب داريم ، برگرديم بخوابيم روياهامونو توخواب ببينيم يا بيداربشيمو روياهامونو دنبال كنيم انتخاب با ماست...Ye akse yehoiiii va khas az ?chan mahe pish ?????? ??????
;