مرتضی پورعلی‌گنجی
خدايا . . نترس . . !! نه به گناه مي افتي نه جهنم ميروي . . . من و تو به هم محرميم . . !! " دستانم را بگير "
;