مرتضی پورعلی‌گنجی
مهم نيست چه شرايطي پيرامون شماست, مهم اين است درون خود چه داري،پس درونمان را قوي كنيم ك بهترين بشيم ب لطف خدا????????????
;