مرتضی پورعلی‌گنجی
جز توكل برخدا سرمايه اي در كار نيست،هركه را باشد توكل كاراو دشوارنيست.??????
;