مرتضی پورعلی‌گنجی
?Omidvaram roze khobo khosh va moafaghiyato salamati dashte bashid??????
;