مرتضی پورعلی‌گنجی
نبردهاى زندگى هميشه به نفع قويترين ها پايان نمى پذيرد ، بلكه ديريازود برد باآن كسى است كه بردن راباوردارد...باور كن تو بهتريني فقط بخواه??????
;