مرتضی پورعلی‌گنجی
خدايا! ب جز خودت ب ديگري واگذارم مكن??
;