مرتضی پورعلی‌گنجی
نه پيروزي به منزله ي پايان راه است،نه شكست به معناي نابودي.شجاعت يعني ادامه دادن
;