مرتضی پورعلی‌گنجی
براى بلندشدن روى پا ابتدابايد خم شد پس هروقت زيربار مشكلات خم شدى بدان هنگام ايستادن است
;