مرتضی پورعلی‌گنجی
تاريخ تولدت مهم نيست، تاريخ "تبلورت" مهمه. اهل کجا بودنت مهم نيست، "اهل و بجا" بودنت مهمه. منطقه زندگيت مهم نيست، "منطق زندگيت" مهمه و گذشته زندگيت مهم نيست، امروزت مهمه که چه گذشته اي واسه فردات ميسازي.
;