مرتضی پورعلی‌گنجی
خدايا... ازاينكه ميبينم بزرگى چون تو ، همواره مرازيرنظرداردوهرگزفراموشم نميكندسخت به خودم مى بالم... همين الان ،دوستون دارم ????????
;