مرتضی پورعلی‌گنجی
گاهى گمان نميكنى و ميشود گاهى نميشودكه نميشود گاهى هزار دوره دعاى اجابتست گاهى نگفته قرعه به نام تو ميشود گاهى گداى گدايى و بدبخت گاهى تمام شهرگداى تو ميشود
;