مرتضی پورعلی‌گنجی
تاندانى از كجا گذشته اى نميدانى به كجا رسيده اى...
;