مرتضی پورعلی‌گنجی
چون وا نمي کني گره اي خود گره مباش ابرو گشاده باش اگر دستت گشاده نيست
;