مرتضی پورعلی‌گنجی
پروردگارا... اگر در اين دنيا كسي هست كه طاقت ديدن سعادت مرا ندارد چنان به او سعادت بده كه سعادت مرا از ياد ببره
;