مرتضی پورعلی‌گنجی
انرژي مثبت يعني ميدانم كه من مي توانم، ميدانم كه چه ميخواهم،پس حتما تلاش مي كنم ????
;