مرتضی پورعلی‌گنجی
اگر هدفت ماه باشد حتي اگر به ان نرسي جايگاهت در ميان ستارگان خواهد بود
;