مرتضی پورعلی‌گنجی
يک جمله فوق العاده,که درهرايستگاه اتوبوس ژاپني نوشته شده است اتوبوس متوقف خواهد شداماشماپياده روي به سمت هدف راادامه دهيد
;