مرتضی پورعلی‌گنجی
ازعقابى پرسيدند : آياترس به زمين افتادن را ندارى؟ عقاب لبخندزدوگفت: من انسان نيستم كه باكمى به بلندى رفتن تكبركنم ! من دراوج بلندى نگاهم هميشه به زمين است...????????????خدا??????????
;