مرتضی پورعلی‌گنجی
خدا يا زمان در گذر است و مخلوقات در تغيير و سال جديد در شرف حلول و به ناچار تغيير تغيير تغيير پس برايتان آرزومندم که زندگيتان به بهترينها تغيير کند, عيد پيشاپيش مبارک همتون عزيزان??????????خدايا شكرت بابت همه چي????????????
;