مرتضی پورعلی‌گنجی
نيازى نيست انسان بزرگى باشيم ، انسان بودن خود نهايت بزرگى است مى توان ساده بود... اماانسان بود...1 روز خوب با 1 خانواده خوب ??????
;