مرتضی پورعلی‌گنجی
هيچ چيز نه شروع مي شود و نه تمام مي شود . اينها در ذهن ما مي گذرد نه در عالم واقعيت .
;