مرتضی پورعلی‌گنجی
?? اعتماد به خدا... ?? کوه ها را کوچک نميکند... ?? بالا رفتن از آن را آسان ميکند...
;