مرتضی پورعلی‌گنجی
فهميده ام ك ... براي ثابت قدم ماندن در زندگي بايد فقط با( دو نفر) تكليف خودت را روشن كني،،،،،، خودت و خدا
;