مرتضی پورعلی‌گنجی
بزرگترين اشتباه زندگيم اونجا بود که فکر کردم اگه کاري با بقيه نداشته باشم، بقيه هم کاري با من ندارن !
;