مرتضی پورعلی‌گنجی
خداي خوب من؛ زندگي به سختي اش مي ارزد، وقتي تو در انتهاي هر قصه ايستاده باشي.
;