مرتضی پورعلی‌گنجی
بزرگي هر كس ب اندازه وسعت فكر اوست??????حضرت علي??????
;