مرتضی پورعلی‌گنجی
بعضي آدم ها را نمي شود داشت ، فقط مي شود يک جور خاصي دوستشان داشت ! بعضي آدم ها اصلا براي اين نيستند که براي تو باشند يا تو براي آن ها ! اصلا به آخرش فکر نمي کني ، آنها براي اينند که دوستشان بداري آنهم نه دوست داشتن معمولي نه حتي عشق ، يک جور خاصي دوست داشتن که اصلا هم کم نيست … اين آدم ها حتي وقتي که ديگر نيستند هم در کنج دلت تا ابد يک جور خاص دوست داشته خواهند شد !??
;