مرتضی پورعلی‌گنجی
فردا براي دلجويي دير است امروز زخم نزن?
;