مرتضی پورعلی‌گنجی
??تو اين دنيا بايد بهاي هر چيزي رو هر طوري که شده بپردازي فقط لطف خداست که مجانيه
;