مرتضی پورعلی‌گنجی
گنجشك ازباران پرسيد: كارِتوچيست؟ باران بالطافت جواب داد: تلنگرزدن به انسان هايي كه آسمان خدارااز يادبرده اند..
;