مرتضی پورعلی‌گنجی
انسانهاي بزرگ قامتشان بلندتر نيست، خانه شان بزرگتر نيست، ثروتشان هم بيشتر نيست، آنها قلبي بزرگ و نگاهي مهربان دارند.
;