مرتضی پورعلی‌گنجی
??آنچه آدمى ميجويد ، درجستجوى آدميست??
;