مرتضی پورعلی‌گنجی
براي اصيل بودن کافيست که دروغ نگويي ! آغازاصالت خوب همين است که نخواهي چيزي باشي که نيستي...
;