مرتضی پورعلی‌گنجی
ي مرد با غيرت و با جرآت و بزرگ برأي فوتبال ايران. دوستت دارم و هميشه در قلب مني جنتلمن ??????????????
;