مرتضی پورعلی‌گنجی
خدايا... سپاسگذارم... ?? كه هنوز راه هاى زيادى براى عبوركردن وپله هايى براى صعود كردن برايم باقيست... خدايا براى تمام چيزهايى كه دارم اما نميبينم تورا شكر ، براى سلامتى ام ، براى قوى بودنم ، براى روحيه ى بالايى كه دارم وبراى دعاهاى مادرم و همه مردم كه بدرقه ام هست ????????وزمزمه اش درگوشم...دوستون دارم??????
;