مرتضی پورعلی‌گنجی
قشنگ ترين عشق نگاه مهربان خداوند به بندگانش است زندگى رابه اوبسپار... مطمئن باش تاوقتى كه پشتت به خداگرم است تمام هراس هاى دنيا خنده داراست...ي روزخوب با داداش گلمون احمد اقا ?????????????????????????????? و
;