مرتضی پورعلی‌گنجی
صداى خنده هاى خداراميشنوى؟ به آنچه كه محال ميپندارى ميخندد...از همه كسايي ك تولدمو تبريك گفتن ممنونم ??????????????
;