مرتضی پورعلی‌گنجی
اگر م? خواه?د خوشبخت باش?د زندگ? را به ?ک هدف گره بزن?د نه به آدم ها و اش?اء ... آلبرت ان?شت?ن.??????????
;